"alternative white" 濱中史朗展より

2013-12-16 14.31.152013-12-16 14.29.272013-12-16 14.25.472013-12-16 15.16.35会場風景。